Erozija

Površinsko premeščanje talnih delcev in topnih snovi imenujemo erozija. Glavna dejavnika erozije sta voda in veter. Erozija je v naravi tudi na najbolj blagih pobočjih stalno prisoten proces pa čeprav so tla poraščena z rastlinami. Pogosto ta erozija ni opazna, saj talna delci v naravnih procesih  tudi nastajajo. Izjemni vremenski pojavi kot so močne padavine ali vetrovi, predvsem pa človek s spreminjanjem površja, odstranjevanjem naravne vegetacije kot so npr. goloseki, pa tudi obdelavo tal v pobočju, lahko erozijske procese okrepijo do nepredvidljivih stopenj.

Vodna erozija ima več oblik in stopenj pri čemer ločimo:

- ploskovno erozijo z enakomernim odnašanjem  delcev iz celotne površine  

- brazdasta erozija se prične s tvorbo plitvih brazd po katerih se steka voda in odnaša tla

- jarkasta erozija zajema že večje dimenzije in odnaša tla vse do matične podlage, Jarki imajo presek v obliki črke v.

Vetrna ali eolska erozija je pri nas omejena pretežno na Vipavsko dolino. Izpostavljene so predvsem obdelovalne površine, ki ostanejo brez ali s slabo razvitim rastlinskim pokrovom preko zime.

Na kraških področjih je znana tudi kraška erozija. Pri tem gre za izpiranje talnih delcev v kraško podzemlje. Najbolj so izpostavljene obdelovalne površine, opazno se lahko poveča skalovitost površja.

Usadi in plazovi so prav tako erozijski pojavi s premikanjem talnih mas po pobočju. Med tlemi in matično podlago, ki je nepropustna za vodo, se ustvari razmočen drsni sloj. Talne gmote se pričnejo premikati, če odstranimo naravno oporo ko npr, presekamo pobočje z usekom za cesto, izkopljemo gradbeno jamo, urejamo pašnike ipd. Oporno vznožje pobočja lahko spodjejo tudi hudourniške vode.

Obramba pred erozijskimi procesi je zahtevna. Običajno izvajamo tehnične ukrepe z zaustavljanjem premikanja erodiranega materiala in biološke ukrepe, pri katerih s primernimi rastlinami povežemo in zaščitimo zgornje talne horizonte. Pri obdelovanju tal v pobočju sledimo plastnicam ali postavljamo terase. V vinogradih in sadovnjakih na pobočjih površje tal zatravimo in redno mulčimo. V postopku priprave gradbenih del na pobočju se posvetujemo s strokovnjaki s področja geotehnike saj so nekatere kamnine kot so glinavci, fliši, nekateri nanosi ipd. še posebej erozijsko neodporni.