Zakonodaja

Zakonodaja za področje onesnaževanja tal

Slovenija

 

 

RAZLAGA Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, 68/96): Za nekatere nevarne snovi: 10 elementov (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Cr, Hg, Co, Mo, As), skupne fluoride, nekatere aromatske spojine (hlapni fenoli, benzen, etilbenzen, toluen, ksilen), skupno vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov (PAO), nekatere klorirane ogljikovodike (spojine PCB, DDT in derivati, HCH spojine, aldrin, dieldrin, endrin, atrazin, simazin) in ogljikovodike, ki izvirajo iz nafte- mineralna olja; obstajajo normativi, ki jih opredeljuje Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS 68/96). Uredba za vsako obravnavano potencialno nevarno snov opredeli tri vrednosti: Mejno, opozorilno in kritično vrednost.

Model treh vrednosti je boljši od sistema ene predpisane vrednosti, to je maksimalno dovoljene vsebnosti nevarnih snovi v tleh. Omogoča postopno ukrepanje oziroma pravočasno ukrepanje, ko tla še niso močno onesnažena. To pomeni, da v prvi fazi lahko le omejimo določene vrste rabe tal, za bolj onesnažena območja pa tudi predlagamo izvedbo primernih sanacijskih ukrepov glede na vrsto in število nevarnih snovi v tleh in v končni fazi prepovemo kmetijsko rabo tal.

 

 • Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. l. RS, 55/97);

 

 • Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. L. RS, 3/03, 44/03);

 

 

 • Nacionalni program varstva okolja (Program ukrepov na področju varstva tal) (NPVO, Ur. l. RS, 83/99);

 

 

 

 • Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, Uradni list RS, št. 97/2004, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200497&stevilka=4267

 

 

 • Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-UPB2), Uradni list RS št. 71/2011

 

 

 • Pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme, Uradni list RS, št. 65/2002

 

 

 

V Evropski uniji

Poleg nacionalne zakonodaje so za Slovenijo pomembni in obvezujoči tudi dokumenti in zakonodaja sprejeta na ravni EU. Navajamo samo najpomembnejše v povezavi z onesnaženostjo tal  

 • Tematska strategija za varstvo tal »Thematic Strategy for Soil Protection« ([SEC(2006)620] [SEC(2006)1165]/COM(2006)231/, 22.9.2006); obvestilo in presoja vpliva (slika 13);

 

 • Predlog o določitvi okvira za varstvo tal in spremembi Direktive 2004/35/ES »Proposal for establishing a framework for the protection of soil and amending Directive 2004/35/EC« (COM(2006)232, 22.9.2006);

 

 • Direktiva 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja »Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control« (OJ L 257, 10.10.1996);

 

 • Direktiva 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode »Directive 2004/35/ES on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage« (OJ L 143/56, 30.4.2004);

 

 • Direktiva 86/278/EEC o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu »Directive 86/278/EEC on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture« (OJ L 181, 4.7.1986);

 

 • Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike »Directive 2000/60/EC of establishing a framework for Community action in the field of water policy« (OJ L 327/1, 22.12.2000).

 

 

 • Council Directive 75/ 439/EEC of 16 June 1975 on the disposal of waste oils, Official Journal L 194, 25/07/1975 9923-0025,

 

 • Directive on Landfills (1999/31/EC) Official Journal L 182, 16.7.1999. 1–19,

 

 • Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 concerning integrated pollution prevention and control (Codified version) (Text with EEA relevance) Official Journal L 024 , 29/01/2008. 0008 – 002,

Zakonodaja za področje onesnaževanja tal