Onesnažena tla

V zgornji tabeli so navedeni nasveti in ukrepi za onesnažena območja. Izbor ukrepov, ki ga predlagamo (Preglednica 1) ni dokončen in se bo v fazi testiranja aplikacije verjetno še dopolnjeval. Ukrepe smo označili z decimalno šifro in jih glede zahtevnosti in možnosti izvedbe razdelili v pet glavnih skupin (Preglednica 1).  Vsi ukrepi so v nadaljevanju podrobno opisani.  

Preglednica 1: Seznam nasvetov in ukrepov za onesnažena območja

ŠIFRANAZIV NASVETA OZIROMA UKREPA

0

Ukrepi niso predvideni oziroma potrebni

0.1

Posebni ukrepi niso potrebni, izvaja se nadzor v okviru sektorskih politik (kontrola rodovitnosti tal, analize tal za potrebe finančnih vzpodbud, inšpekcijski nadzor, …)  

1

Preventivni ukrepi

1.1

pogostejše sledenje kakovosti tal

1.2

pogostejše sledenje kakovosti pridelkov

2

Prilagoditveni ukrepi

2.1

omejen izbor kmetijskih rastlin za hrano ali živila rastlinskega izvora

2.2

omejen izbor kmetijskih rastlin za krmo in živila živalskega izvora

2.3

pridelava energetskih in industrijskih rastlin

2.4

omejitev uporabe divjih rastlin (zelišča, gobe, lesnate rastline)

2.5

alternativna obdelava tal

2.6

dodatki tlom za zmanjšanje dostopnosti onesnažil

2.7

ozelenitev oziroma skrb za travno rušo

3

Tehnični ukrepi na mestu samem (in situ)

3.1

preplastitev s trdnimi materiali (tlakovci, plošče iz tartana ali betona, … )

3.2

preplastitev tal z čisto zemljino

3.3

zamenjava zgornjega sloja tal z čisto zemljino

3.4

stabilizacija tal s cementiranjem in drugi načini fiksacije onesnažil v tleh

4

Tehnični ukrepi v obratu za čiščenje tal (ex situ)

(4.1)

pranje tal z ligandi in odstranjevanje kovin

(4.2)

odstranjevanje organskih onesnažil

(4.3)

fitoremediacijske tehnike na posebnih rastiščih (fitoekstracija, fitostabilizacija, ….)

5

Drugi ukrepi

5.1

ukrepi ob izkopih onesnaženih tal in/ali rekonstrukcijah stavb na onesnaženem območju